ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นรักษา โรคสมาธิสั้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นรักษา โรคสมาธิสั้น เด็กสมาธิสั้น

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เริ่มต้นรักษา โรคสมาธิสั้น


เมื่อสงสัยว่าลูกมีอาการเข้าได้กับสมาธิสั้น

ควรพาเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้องเหมาะสม

.

สำหรับการช่วยเหลือเด็กสมาธิสั้นนั้น จะประกอบด้วย

การปรับพฤติกรรม ร่วมกับการใช้ยาในบางราย

โดยในเด็กที่มีอาการไม่มาก อาการไม่ได้รบกวนการเรียน

หรือการใช้ชีวิตประจำวันมาก หรือเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเทียม

ก็จะใช้การปรับพฤติกรรม ในเบื้องต้น

.

>>> การปรับพฤติกรรม พ่อแม่ต้องมีความตั้งใจ

ที่จะร่วมมือกันปรับพฤติกรรมเด็ก ไม่ปล่อยให้

เป็นหน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น

.

• ใช้การสื่อสารที่สั้น กระชับ ตรงไปตรงมา

เวลาที่ต้องการพูดหรือออกคำสั่ง ควรให้เด็กหยุด

กิจกรรมที่ทำอยู่ มองหน้าสบตาพ่อแม่

และให้ทวนสิ่งที่พ่อแม่พูดหรือสั่ง

เพื่อเช็คว่าเด็กรับฟังได้ครบและเข้าใจถูกต้อง

.

• ทำตารางเวลาที่ชัดเจน ให้กับเด็กว่าเวลา

ไหนต้องทำอะไรบ้าง และติดไว้ในที่ที่เด็กเห็นได้ชัด

เพื่อให้เด็กดูได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องให้พ่อแม่คอย

เตือนซ้ำในทุกๆ วัน เป็นการฝึกให้เห็นความสำคัญ

ของเวลาและรู้จักวางแผนแบ่งเวลา โดยผู้ปกครอง

จะต้องคอยกำกับดูแลในช่วงแรกจนเด็กคุ้นเคย

และปฏิบัติจนเป็นนิสัย

.

• ปรับบรรยากาศการทำการบ้านของเด็กให้สงบ

ไม่มีเสียงโทรทัศน์ ไม่มีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ

การเรียน พ่อแม่ควรนั่งประกบเด็กเวลาทำการบ้าน

เพื่อคอยกระตุ้นไม่ให้เด็กเหม่อหรือวอกแวก

.

• ในเด็กที่พลังงานเยอะ ควรหากิจกรรมให้เด็กได้

ทำในแต่ละวัน เช่น เล่นกีฬา เพื่อให้มีการใช้พลังงาน

ในทางที่สร้างสรรค์และเหมาะสม

.

• จำกัดการดู ไอแพด แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์

วันละไม่เกิน 1 ชั่วโมง มีเวลาให้เล่นที่ชัดเจน

ไม่ควรให้เมื่อไหร่ก็ได้ที่อยากจะเล่น

และพ่อแม่ควรอยู่กับเด็กในขณะที่เด็กเล่น

เพื่อดูความเหมาะสมของสิ่งที่เด็กเล่นหรือดู

.

• ชื่นชมในสิ่งที่เด็กทำได้ดี

อาจมีการใช้ตารางสะสมดาวเพื่อกระตุ้น

ให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี หากต้องมีการลงโทษ

ควรใช้การจำกัดสิทธิ เช่น ลดค่าขนม ลดเวลาในการเล่นเกม

.

• พ่อแม่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก

ในเรื่องของความมีระเบียบวินัย

การรู้จักอดทนรอคอย

 

รวมถึงการใช้ไอแพด แท็บเล็ต หรือโทรทัศน์ ด้วย


ด้วยรัก Alpha-B