ครูชมว่าตั้งใจเรียนมากขึ้น สอบเก็บคะแนน ดีขึ้นมาก ได้ 18 เต็ม 20