I CAN สำคัญกว่า IQ

I CAN สำคัญกว่า IQ สอนให้ลูกมีความพยายามรวมกับมีความเฉลียวฉลาด
I CAN สำคัญกว่า IQ 2

I CAN สำคัญกว่า IQ

ความพยายามที่ควรปลูกฝังให้ลูกรัก สำคัญไปไม่น้อยกว่าเรื่องความเฉลียวฉลาด ยิ่งในปัจจุบันการพยายามหรือมุ่งมานะ ตั้งใจทำในสิ่งต่างๆ จะช่วยให้ลูกรักของผู้ปกครองหลายๆ ท่าน ประสบความสำเร็จได้ โดยไม่ใช่เพียงแค่การเรียนตามตำรา

ผู้ปกครองสามารถปลูกฝังความพยายามได้ดังนี้

  • พ่อแม่เป็นตัวอย่างพยายามมุ่งมั่น มีความสุขกับสิ่งที่เราทำอยู่ ตั้งอยู่ในปัจจุบัน และความจริง
  • ชมเชยให้กำลังใจกับสิ่งเล็ก ๆ โดยเป็นการชมเชยบนพื้นฐานของความเป็นจริง
  • ให้ลูกได้ซึมซับความรู้สึกภูมิใจ ทำให้เป็นแรงผลักดัน และกำลังใจเวลาที่ทำสิ่งอื่น ๆ ต่อไป
  • เปิดโอกาสให้ลูกคิดเองทำเอง จะได้มีโอกาสเรียนรู้ว่าเขาทำได้ พ่อแม่ค่อยดูว่าเป็นสิ่งที่อันตรายหรือไม่
  • ค่อยดูอยู่ข้าง ๆ ช่วยเหลือหากลูกต้องการ ฝึกให้ลูกรู้จักขอความช่วยเหลือในยามจำเป็น ถ้าดูว่าลูกพอจะทำได้ให้พ่อแม่รอดูและให้กำลังใจ
  • ปลอบโยน หากลูกทำผิด เป็นกำลังใจที่ดี ให้ลูกเก็บเป็นภาพดี ๆ ทำให้ลูกมีความหวังในยามที่ทำอะไรผิดพลาด และพร้อมลุกยืนขึ้นใหม่

ขอบคุณที่มา: https://n9.cl/slo3f