เพิ่มทักษะสังคมให้ “ลูกสมาธิสั้น”

เพิ่มทักษะสังคมให้
เพิ่มทักษะสังคมให้ "ลูกสมาธิสั้น" 2

เพิ่มทักษะสังคมให้ “ลูกสมาธิสั้น”

ปัญหาเรื่องการเข้าสังคมเป็นเรื่องที่รักษายากซับซ้อนกว่า โดยทักษะสังคมที่จะต้องสร้างให้น้องสมาธิสั้นเพื่ออยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมอย่างมีความสุข มี 7 ด้าน ได้แก่

  1. ความเชื่อมั่นตนเอง
  2. การควบคุมตัวเอง
  3. การจัดการปัญหาที่ถูกต้อง
  4. การเรียนรู้สิ่งใหม่
  5. การสื่อสารกับคนอื่น
  6. การสร้างสัมพันธภาพคนอื่น
  7. การแก้ไขความขัดแย้ง

ซึ่งทักษะสังคมเหล่านี้ได้มาจากการฝึก การปลูกฝังและรูปแบบการเลี้ยงดูของพ่อแม่ จากผลการวิจัยพบว่า รูปแบบการเลี้ยงดูเด็กสมาธิสั้นที่สัมพันธ์กับทักษะสังคมในด้านความเชื่อมั่นในตัวเองของน้องที่สุด คือ “การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตย”

การเลี้ยงด้วยความรัก ให้ความอบอุ่น ส่งเสริมให้น้องมีอิสระทางความคิด ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาต่างๆ ด้วยตนเอง

โดยผู้ปกครองคอยให้เหตุผลส่งเสริมทำให้สิ่งที่ถูกต้อง ห้ามทำในสิ่งที่ผิด ผลการวิจัยพบว่าเป็นการเลี้ยงดูที่สัมพันธ์กับความเชื่อมั่นตัวเอง ซึ่งส่งเสริมให้น้องกล้าแสดงออก สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม และเกิดความภาคภูมิใจมากขึ้น

ขอบคุณที่มา: กรมสุขภาพจิต

shorturl.asia/8lsuW