ดีมากๆ เลย สอบวัดแววของ สสวท. 24 คน น้องได้ที่ 4 ของป.2 น้องมีสมาธิ ทำได้

ดีมากๆ เลย สอบวัดแววของ สสวท. 24 คน น้องได้ที่ 4 ของป.2 น้องมีสมาธิ ทำได้