เช็คลูกหลังเปิดเทอม ขาดสมาธิหรือไม่?

หลังจากที่สถานการณ์โควิดได้ลุเลาลง
โรงเรียนแต่ละแห่งจึงได้เริ่มทยอยเปิดภาคเรียน
ให้แก่เด็กๆ ให้กับมาเรียนได้ตามปกติแล้ว แต่เด็กๆ บางคนยังมีสามารถปรับตัวและเตรียมพร้อม
กับการเรียนได้ดี แต่ยังมีเด็กอีกหลายคนที่ยังไม่สามารถ
ปรับตัวเองกับการเรียนรู้ใหม่ๆ ในห้องเรียนได้

Alpha-B

6 สิงหาคม 2020