6 เทคนิคเลี้ยงเด็ก ‘สมาธิสั้น’

อาการที่แสดงออกว่าลูกเป็น “สมาธิสั้น”คือ ไม่มีสมาธิ วอกแวกง่าย อยู่ไม่นิ่ง ซน  ควบคุมพฤติกรรมตัวเองได้ยากและหุนหันพลันแล่น ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็ก การทำกิจวัตรประจำวัน และการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น

Alpha-B

7 กรกฎาคม 2020